بازدید امروز : 185   
بازدید کل : 400357   

جماعت گرایی و نواندیشی دینی
جماعت گرایی مفاهیم و اصولی دارد که به نواندیشی دینی، بیش از روشنفکری دینی، نزدیک به نظر می رسد

پس از حدود چهار دهه، نظریه توسعه برای ما سالبه به انتفاء موضوع شده؛ و عدالت اجتماعی به محاق رفته است

تحول اندیشه داریوش شایگان
شایگان متقدم غرب ستیز، شایگان میانه متمایل به غرب و ناقد انقلاب اسلامی، و شایگان متأخر دارای دیدگاه جهانی است

همه مصاحبه ها و یادداشت ها