بازدید امروز : 128   
بازدید کل : 425471   

تقریب فقه و حقوق بشر
تقریب فقه و حقوق بشر منوط به نقادی فقه سنتی از یک سو، و نقد حقوق بشر غربی از سویی دیگر است

رساله های سیاسی شیعه
رساله ها و کتب سیاسی شیعه به سه قسم قابلیت تقسیم دارد: آیینه شاهی یا سیاستنامه، فلسفه سیاسی و فقه سیاسی

جماعت گرایی و نواندیشی دینی
جماعت گرایی مفاهیم و اصولی دارد که به نواندیشی دینی، بیش از روشنفکری دینی، نزدیک به نظر می رسد

همه مصاحبه ها و یادداشت ها