بازدید امروز : 93   
بازدید کل : 725557   

امکان و عدم امکان سیاست متعالیه
نه تنها ملاصدرا فلسفه سیاسی نداشت، بلکه ارتباط مستقیم و قابل اثباتی بین اندیشه سیاسی وی با انقلاب اسلامی و نظریه سیاسی امام خمینی وجود ندارد

عدالت به روایت مایکل سندل
فلسفه اخلاق سندل را می توان در مواردی همچون اصول جمهوری گرایی، تقدم خیر بر حق، احیای فضیلت گرایی، حقوق بشر محلی، مبارزه با نابرابری اقتصادی و مصرف گرایی، و اخلاق پزشکی تلخیص کرد

همروی روش شناختی و روشهای ترکیبی
همروی روش شناختی مبتنی بر کثرت گرایی روش شناختی، و مرتبط با روشهای ترکیبی محسوب می شود

همه مصاحبه ها و یادداشت ها