کتابها

حق تعیین سرنوشت و حقوق ملتها

این کتاب درسی به ارزش یک واحد برای رشته حقوق بشر تهیه شده است

فهرست:

 

حق تعیین سرنوشت و حقوق ملتها

سمت و دانشگاه مفید، 1399

مقدمه

 

فصل اول: ماهیت و ابعاد حق تعیین سرنوشت

 

فصل دوم: حق تعیین سرنوشت و سیاست داخلی

 

فصل سوم: حق تعیین سرنوشت و سیاست خارجی

 

فصل چهارم: حق تعیین سرنوشت از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب

 

نتیجه و جمع­بندی

1961 مرتبه بازدید
در حال ارسال...