بازدید امروز : 102   
بازدید کل : 388514   

مبانی کلامی الگوهای مختلف حکومت دینی
فقه سیاسی نباید آن قدر فربه شود که جا را برای علم سیاست و فلسفه و کلام سیاسی تنگ کند

بلایای طبیعی و گناهان ما!
هیچ مقام غیرمعصومی از جانب خداوند نیامده که بتواند تشخیص دهد علت بلایای طبیعی ما این حادثه است یا آن واقعه

در باب نظریه همروی
از دیدگاه نواندیشان دینی، هر مسئله ای در حوزه سیاست و اجتماع ضرورتاً می بایست هم در حوزه فلسفه سیاسی و هم در حیطه فقه سیاسی (به شکل مقایسه ای) پاسخ داده شود

همه مصاحبه ها و یادداشت ها