• ایوانف، مسکو، 1377
 • پاکستان 1382
 • استرالیا، بیتسمن بی، 1368
 • واسیلی، مسکو
 • نجف
 • میدان سرخ مسکو
 • مؤسسه فهیم92
 • مؤسسه دارالهدی
 • موزه جنگ مسکو
 • عمره
 • مک لین و فورتمن82
 • مقبره شریعتی، دمشق
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10