• د.مصباحی ومهدی حسن
 • دانشگاه کاتولیک، احمدوند
 • د.سمتی سازمان ملل، 95
 • د.عراقچی سازمان ملل
 • استادفرشچیان سازمان ملل
 • ته ته ینگه دنیا
 • میامی، 1395
 • دانشگاه فلوریدا95
 • آیت الله شبیری
 • در محضر آیت الله اردبیلی
 • اقلیتهای دینی در قم، 94
 • مرکز تحقیقات استراتژیک
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9