• ساحة الشهداء، لبنان
 • دیوار برلین
 • دیدار سراسقفها از موزه آیت الله شهرستانی
 • دریاچه شورمست
 • دانشگاه فرای برلین
 • دانشجویان اندیشه اسلام90
 • دانشجویان اندیشه اسلام 89
 • تظاهرات درمیدان تقسیم استانبول
 • بین الحرمین
 • بیبلوس، لبنان
 • بنیادهادوآیت الله ناصری
 • بم قبل از زلزله
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10