• تنگه واشی 1364
 • شایگان و حسینی زاده
 • محقق داماد و میرموسوی
 • هوارث و نوروال، دانشگاه اسکس
 • ماندویل، دانشگاه باقرالعلوم (ع)
 • لگنهاوزن
 • فورتمن و میرموسوی
 • ایوانف، مسکو، 1377
 • پاکستان 1382
 • استرالیا، بیتسمن بی، 1368
 • واسیلی، مسکو
 • نجف
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10