• هیأت دینی امریکا و د. مفید، خرداد 93
 • کاخ کرملین، 1377
 • جسد مومیایی بنتام در UCL، دانشگاه رقیب با سرش فوتبال کردند!
 • حج سال 70
 • موزه ارمیتاژ، سنت پترزبورگ، نقاشی ذبح اسماعیل
 • تنگه واشی 1364
 • شایگان و حسینی زاده
 • محقق داماد و میرموسوی
 • هوارث و نوروال، دانشگاه اسکس
 • ماندویل، دانشگاه باقرالعلوم (ع)
 • لگنهاوزن
 • فورتمن و میرموسوی
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10