• سمینار سوئیس
 • سمینار پیشاور
 • سمینار بلونیای ایتالیا
 • سمینار آیینه شاهی، برلین2012
 • سمینار اوترخت هلند 2006
 • سمینار اگزتر
 • سمینار استانبول2010
 • سمینار گلاسگو
 • سمیر نوح و کاملان، سمینار حقوق بشر دانشگاه مفید
 • سراسقفهای ایالات متحده قم92
 • سراسقف پیتس، قم92
 • سخنرانی مشروطه برج میلاد
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7