• سمینار نظم عددی قرآن دانشگاه مفید
 • سمینار مشترک با دانشگاه آمستردام
 • سمینار مسکو2006
 • سمینار گلاسگو
 • سمینار سوئیس
 • سمینار پیشاور
 • سمینار بلونیای ایتالیا
 • سمینار آیینه شاهی، برلین2012
 • سمینار اوترخت هلند 2006
 • سمینار اگزتر
 • سمینار استانبول2010
 • سمینار گلاسگو
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7