• مصاحبه با اونف، 96
 • انجمن مطالعات خاورمیانه
 • مصاحبه با سندل، 95
 • ادیان ابراهیمی، میامی
 • سخنرانی دانشگاه کاتولیک، 95
 • دبدار با د.نصر، 95
 • دبدار با د.فغفوری
 • مصاحبه با والزر،95
 • دیدار دانشکده جهان دانشگاه تهران از دانشگاه مفید 1395
 • سیراکوزای ایتالیا 1393
 • نشست د.آمستردام در مفید93
 • د.مفید در سیراکوزا 1393
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7