مصاحبه ها و یادداشتها

انديشه سياسي، مباني ثابت در قالب هاي متفاوت

مبانی فقهی امام دچار تحول نشده، ولی در طول زمان شکل ارائه آن در قالب های متفاوت عرضه شده است
2171 مرتبه بازدید
در حال ارسال...