مصاحبه ها و یادداشتها

مطالعات انقلاب اسلامی در روسیه

این جلسه با حضور النا دونایوا و مارینا کامنوا در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی در 19 اردیبهشت 1402 برگزار شد

مطالعات انقلاب اسلامی در روسیه

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 19 اردیبهشت 1402

النا دونایوا و مارینا کامنوا (پژوهشگرن ارشد مؤسسه مطالعات شرق شناسی (آکادمی علوم روسیه)،

حقیقت (دبیر جلسه): مطالب مهمی که می تواند در بخش سخنرانی یا پرسش و پاسخ مطرح شود عبارت است از: پیشینه تاریخی دیدگاه ایرانشناسان روس، طبقه بندی دیدگاه های ایشان، جایگاه دیدگاه مارکسیستی آراباجان، جایگاه الکساندر دوگین در سیاست خارجی روسیه (با توجه به اوراسیاگرایی)، و راهبردی بودن یا نبودن ارتباط دو کشور روسیه و ایران.

کامنوا:

1- در زمان پطر اول، در قرن 18، مطالعات زبان فارسی در روسیه کلید خورد.

2- در مطالعات ایرانشناسی در روسیه سه رویکرد وجود دارد: سنت گرایی، مدرنیسم و ادغام.

3- تخصص من سیاست فرهنگی در عصر جمهوری اسلامی است که به شکل یک کتاب چاپ خواهد شد.

دونایوا:

1- تا سال 1978 متفکران و سیاستمداران شوروی برداشتی از اسلامی بودن انقلاب ایران نداشتند.

2- مارکسیستهایی مثل آرتوم آراباجان مجموعه مهم خود را- در ده سالگی انقلاب ایران- تعمداً «انقلاب ایران» نام نهادند، نه «انقلاب اسلامی ایران»!

3- حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم درک درستی از انقلاب ایران در شوروی وجود نداشت. کمیته سه نفره ای از پژوهشگران- از جمله آراباجان- در زمان شوروی برای فهم انقلاب ایران به این کشور آمدند، ولی رویکردشان مارکسیستی بود.

4- علی اف، به عنوان پژوهشگر برجسته، نیز نقش مذهب در انقلاب ایران را انکار کرد.

5- البته، یکی از پژوهشگران مرکز تحقیقاتی مارکسیست لنینیستی انقلاب ایران را مذهبی خواند و به نقش روحانیت اشاره نمود.

6- پس از فروپاشی شوروی، تحقیقات ایرانشناسی و اسلام شناسی در روسیه گسترش پیدا کرد و به نقش مذهب و روحانیت توجه ویژه شد.

7- ما از عینک حزب توده به ایران نگاه نمی کردیم.

8- متنی که حدود یک ماه پیش تحت عنوان سیاست خارجی جدید روسیه به امضای رئیس جمهور رسید، اولویتهای سیاست خارجی را تغییر داد؛ به این معنا که اولویت اول با اوراسیا است، اولویت بعد با کشورهایی است که نظام تک قطبی امریکا را نمی پذیرند. خاورمیانه نیز به عنوان قطب قوی مطرح است، نه قطب قدرت. البته، با امریکا نباید دشمنی کرد.

9- ادعای روسیه در جنگ اوکرای مختص سه منطقه ای است که اکثریت مردم آن روس هستند. نظر مردم در مناطقی مثل قفقاز همراه نیست و بنابراین، دخالت روسیه در آن جا مشروعیت نخواهد داشت.

10- کریدور شمال- جنوب از این نظر مهم است که کریدور غرب بسته شده و راه چین دور و غیراقتصادی است.

11- روسیه ایران قوی در خاورمیانه می خواهد، نه ایران ضعیف.

12- روابط ایران و روسیه مهم است، ولی استراتژیک نیست.

263 مرتبه بازدید
در حال ارسال...