مصاحبه ها و یادداشتها

انتشار ویراست دوم کتاب «توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه»

ویراست دوم این کتاب با اصلاحات و اضافات در اردیبهشت 1399 توسط نشر نگاه معاصر روانه بازار شد

کتاب «توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه: مقایسه تحلیلی از دو منظر فلسفه سیاسی و فقه سیاسی»، در اصل، رساله دکتری نگارنده بوده که در سال 1381 به زیور طبع آراسته شد. این کتاب شالوه «نظریه همروی» را پی ریزی کرد؛ چرا که در این نظریه، فلسفه سیاسی و فقه سیاسی با هم مقایسه شده اند. در طول این سالها، نظریه همروی شکل گرفت، و بر این اساس، کتاب «توزیع قدرت» نیز با اصلاحات و اضافاتی روبرو شد. ناشر ویراست دوم این کتاب نشر نگاه معاصر است.

1003 مرتبه بازدید
در حال ارسال...