مصاحبه ها و یادداشتها

محافظه گرایان و آموزه حقوق بشر

محافظه گرایان حقوق بشر به معنای مدرن را برنمی تابند

کرسی ترویجی با عنوان «محافظه کاران و آموزه حقوق بشر"، 3 اردیبهشت 98

بر اساس مقاله چاپ شده در مجله حقوق بشر دانشگاه مفید

ارائه دهنده: دکتر میرموسوی: مبنا: دین در چارچوب حقوق بشر؛ مدعا: ناسازگاری مبانی فکری محافظه گرایان با حقوق بشر

ناقد اول: دکتر میرمحمدی: بین human rights که می­تواند ریشه در قرنها پیش داشته باشد، و human rights law و Int. human rights law باید تمایز قائل شد. دومی در اعلامیه حقب فرانسه و سومی در معاهدات بین المللی قابل مشاهده است. حقوق اسلامی فردمحور است و باید ببینیم چگونه می­تواند دولت محور شود. شورای حقوق بشر اروپایی در سوم ژانویه 2019 به آلبانی و آذربایجان و ترکیه هشدار داد که موضع خود نسبت به شریعت اسلام را مشخص کنند، چون با حقب منافات دارد. میرزای قمی قائل به توقف در اجرای احکام است، ولی سیداحمد خوانساری قائل به تعطیل حدود و تبدیل آن به تعزیرات است. بر اساس حاشیه صلاحدید یا margin of appreciation فیلم مستهجن در ایرلند ممنوع و در بلژیک آزاد است. در این مقاله معلوم نیست که محافظه گرایی فقط در ایران مد نظر است یا کلیت دارد 

ناقد دوم: دکتر حقیقت:1- نقطه قوت مهم، تفکیک روشنفکران دینی از نواندیشان دینی و اصل مدعا مطرح شده است. 2- عنوان "محافظه گرایان" بهتر از "محافظه کاران" است. 3- اگر "آموزه" ترجمه دکترین باشد، تأمل بیشتری نیاز دارد. 4- معادل روشنفکری دینی در زبان انگلیسی religious intellectuality نیست. در امریکا برای روشنفکران دینی از liberal Islam و  progressive Islam و برای نواندیشان دینی از reformist Islam استفاده می کنند. 5- این که حقوق بشر اسلامی جهانشمول نمی شود، اگر درست باشد، به خود نواندیشان دینی هم وارد است؛ اما مراد از این اصطلاح چیزی جز حقوق بشر از دیدگاه اسلام نیست. 6- در این مقاله، تنها به مباحث آیت الله جوادی اشاره شده است.

150 مرتبه بازدید
در حال ارسال...