مصاحبه ها و یادداشتها

بررسی و نقد کتاب «احیای علوم سیاسی»

مدعای این کتاب احیای سیاستگری با دو ویژگی هنجاری و عملی بودن است؛ مسئله ای که از جوانب مختلف قابل نقد به نظر می رسد

بررسی و نقد کتاب «احیای علوم سیاسی»، نوشته دکتر بشیریه

روزنامه فرهیختگان، 8 اسفند 97

ناقدان: دکتر پزشکی، دکتر مهاجرنیا، دکتر شریف لک زایی و دکتر حقیقت

از جانب دکتر حقیقت 9 اشکال به کتاب دکتر بشیریه مطرح شده است.

47 مرتبه بازدید
در حال ارسال...