مصاحبه ها و یادداشتها

تقریب فقه و حقوق بشر

تقریب فقه و حقوق بشر منوط به نقادی فقه سنتی از یک سو، و نقد حقوق بشر غربی از سویی دیگر است

تقریب فقه و حقوق بشر: رد، قبول، راه سوم؟

سخنرانی در دانشگاه مفید (1396/12/21)

سرفصلها:

مقدمه: اهمیت فقه، اهمیت حقوق بشر، اهمیت نسبت سنجی حقوق بشر با دین و فقه

سه رویکرد: اولویت حقوق بشر، اعتبار حداکثری فقه، راه سوم (نقد سنت و فقه از یک سو، و نقد حقوق بشر غربی از سویی دیگر)

ویژگیهای راه سوم: نقد روش شناسانه، توجه به دانشهای درجه دوم (مثل فلسفه علم فقه و فلسفه علم اصول)، نسبت فقه و اخلاق، نقد فقه حداکثری، نقد فربه شدن فقه، رابطه فقه با فلسفه سیاسی (بر اساس نظریه همروی)، نقد درونی فقه و اصول (مثل حجیت خبر واحد)، نقش زمان و مکان، نقد عقل فقهی شیعی، توجه به فلسفه های سیاسی جدید (همانند جماعت گرایی)

نتیجه: عدم امکان تقریب فقه سنتی و حقوق بشر، امکان رویکرد نقادانه به فقه موجود و نسبت سنجی آن با دیگر علوم، امکان نقد حقوق بشر غربی، امکان تقریب فقه و حقوق بشر (بر اساس دو گزاره اخیر) 

1982 مرتبه بازدید
در حال ارسال...