مصاحبه ها و یادداشتها

اسلام، دموکراسی و سکولاریسم

دموکراسی، برخلاف سکولاریسم، مسئله محوری جهان اسلام است

این سخنرانی که در 22 اردیبهشت 96 در FIU انجام شد، دارای محورهای زیر بود

Islam, Democracy & Secularism

1- Literal Meaning of “Secular”

this world

non-holy

 non-clergy

 non- religious

 non- regular

 lands which does not belong to the church

public courts

2- Conventional Meaning of Secularism

Relationship of institutions

Relationship of religion & politics

3- Relationship of Institutions

Pro: Political Islam
Against: Liberal Islam, Reformist Islam, Traditional Islam
4- Relationship of religion & politics
Pro: Political Islam & Reformist Islam
Against: Liberal Islam
5- Shiism & Democracy

 Democracy as a method & a term

 Non essentialism

Grades of democracy

Reading of Shiism
Restrictions of Sharia & Religion
6- Conclusion
Secularism has two meanings
Secularism is not equal to democracy
Democracy matters
Models of Religious democracy is possible
1983 مرتبه بازدید
در حال ارسال...