پایان نامه های ارشد

نقد مک-اینتایر به لیبرالیسم سیاسی

راهنما

مشاور

دانشجو

دانشگاه

تاریخ دفاع

 حسینی زاده

 میرموسوی

 حسینی

 مفید

 91/7/22

چکیده:

امروزه السدیر مک اینتایر  به عنوان یکی از بزرگترین منتقدین مدرنیسم به طور عام و لیبرالیسم به طور خاص در غرب شناخته می شود.رویکرد وی معطوف به نگرش انتقادی و تحلیل تاریخی فرهنگ غرب در دوران مدرن است که از عصر روشنگری و در بستر لیبرالیسم شکل گرفته است.محور این نگرش تحلیلی و انتقادی، بررسی جایگاه اخلاق و فضایل انسانی در درون مایه وضعیت فرهنگی غرب است.مهم ترین دغدغه ی مک اینتایر،بررسی منشا رشد و زوال فرهنگ اخلاقی و سیاسی غرب است.مک اینتایر مهم ترین معضل فرهنگی و اخلاقی لیبرالیسم را به کنار نهادن مفهوم غایت از این فرهنگ و اخلاق می داند و این غایت زدایی را سر منشا و ریشه زوال مباحث اخلاقی و آغاز رویکرد دلبخواهی و  ذهنی گرایانه به اخلاق و فضایل فردی می داند. وی ریشه این موضوع را در عصر روشنگری می داند و با نگاهی تاریخی- تحلیلی به این عصر می پردازد.مک اینتایر در چارچوب نظریه جماعت گرایی، و با بازگشت به اخلاق غایت گرای ارسطویی، لیبرالیسم را درموضوعاتی چون اخلاق لیبرالی، غایت زدایی از ماهیت بشر، فردگرایی لیبرالی، ادعای بیطرفی و...مورد نقد قرار می دهد.مک اینتایر تنها راه حل مشکلات فرهنگی و اخلاقی امروز غرب را، احیا و بازگشت به اخلاق غایت گرای ارسطویی می داند، و در این راستا یکسری بازنگری و اصلاحات در اخلاق ارسطویی انجام می دهد.

2064 مرتبه بازدید
در حال ارسال...