پایان نامه های ارشد

روانشناسی سیاسی بازرگان

راهنما

مشاور

دانشجو

دانشگاه

تاریخ دفاع

 تاجیک

 حسینی زاده

 صداقت

 مفید

 91/7/1

چکیده:

این پژوهش به روانشناسی شخصیت سیاسی - اجتماعی مهدی بازرگان در قالب نظریه مازلو می پردازد. پژوهشگر ضمن بیان نظریه های گوناگون و مطالعه در سیر تکوین نظریه های شخصیت و عوامل رشد و شکوفایی آن، به بررسی نگاه آبراهام مازلو و نظریه او می پردازد. در واقع محقق با بیان شاخصه های نظریه نیازهای اساسی مازلو - نیاز فیزیولوژیک، نیاز ایمنی، نیاز حس تعلق و محبت، نیاز احترام و نیاز خودشکوفایی - مهدی بازرگان را به عنوان مورد عملیاتی در نظر می گیرد. این پژوهش عنوان می دارد که پیش شرط هایی برای ارضای نیازهای اساسی وجود دارد. بر اساس این پیش شرطها مراحل ارضای نیازهای بازرگان منطبق بر سلسله نیازهای مازلو بررسی و در نهایت مشخص شد که گرچه نیازهای فیزیولوژیک، ایمنی، حس تعلق و محبت به طور کامل و نیاز احترام تا بخشی از سیر زندگی مهدی بازرگان ارضا شده است، اما به دلیل فراهم نشدن زمینه های متفاوت پیش شرط های تحقق خودشکوفایی در نظریه مازلو، وی به خودشکوفایی نرسیده است. این تحقیق مشخص می کند اگر چه مهدی بازرگان شخصیتی سالم و دارای توانایی های بالقوه خودشکوفایی بوده، اما روند زندگی او باعث شده که بر اساس نظریه مازلو به خودشکوفایی دست پیدا نکند.

1789 مرتبه بازدید
در حال ارسال...