پایان نامه های ارشد

ج.ا. و راست روشنفکری

راهنما

مشاور

دانشجو

دانشگاه

تاریخ دفاع

 میرموسوی

 حسینی زاده

 میثم طیبی پور

 مفید

 91/7/1

 چکیده:

روشنفکران راست در ایران معاصر روشنفکران انقلابی-محافظه کاری هستند که از انقلاب مدام صحبت می کنند، با این تفاوت  که انقلاب برای آنها حرکت به سمت پس فردای تاریخ می باشد.پس فردایی که در آن مفاهیم  مدرنی مانند:دموکراسی و حقوق بشر وجود ندارد و این به خاطر ضدیت روشنفکران راست در ایران معاصر با مفاهیم مدرن می باشد.یکی از مهم ترین روشنفکران راست در ایران معاصر احمد فردید می باشد، احمد فردید با مدرنیته و مفاهیم مدرنی همانند حقوق بشر و دموکراسی مخالف است. او تخت تاثیر هایدگر معتقد است که در دوران مدرن بشر به سمت نیست انگاری حرکت می کند و راه رهایی از این نیست انگاری را مبارزه با مفاهیم مدرن می داند.از دیگر روشنفکران راست که در این گروه جای دارند می توان به داوری اردکانی اشاره کرد. داوری اردکانی و مددپور تحت تاثیر فردید و با ادبیاتی نزدیک به ادبیات فردید، به مبارزه با مفاهیم مدرن می پردازند. داوری اردکانی به عنوان روشنفکر راست در سالهای میانی انقلاب به مبارزه با مفاهیم مطرح شده توسط روشنفکران دینی می پردازد و نقش مهمی در حذف روشنفکران دینی در جمهوری اسلامی دارد. مددپور نیز از دیگر روشنفکران راست می باشد که همانند دیگر روشنفکران راست به مفاهیم مدرن خوش بین نمی باشد و صحبت از برخورد تمدن ها می کند .مجموع تاثیرات این روشنفکران در ساختار جمهوری اسلامی و در مواردی چون پیش نویس قانون اساسی، انقلاب فرهنگی، فضای اندیشه ای حاکم بر جمهوری اسلامی و تاثیر گذاری آنها بر موعودگرایان سیاسی قابل بحث و بررسی  می باشد.                                                                                                             

1859 مرتبه بازدید
در حال ارسال...