پایان نامه های ارشد

فرصتها و محدویتهای مشارکت سیاسی در افغانستان

راهنما

مشاور

دانشجو

دانشگاه

تاریخ دفاع

 حسینی زاده

 شفیعی

 محمد شریف محمدی

 مفید

 91/6/26

چکیده:

هرچه نظام سیاسی دموکراتیک تر و حکومت ها به سوی دموکراسی حرکت نموده است و همین طور سلطه قوم حاکم  ضعیف تر شده است مشارکت سیاسی شیعیان در عرصه های اجری و عرصه قدرت افزایشی بیشتری پیدا نموده است. هر مقدار که فرهنگ و ساختار قومی قدرت حاکم خود را بازسای نموده است، عرصه  مشارکت سیاسی شیعیان تنگ تر شده است.دوره های مختلف حکومت ها که دارای نظام سیاسی  متفاوت  بودند از کنفدراسیون قومی تا سلطنت ایتبادی و مطلقه تا سلطنت مشروطه و دموکراسی شاهانه و همچنین دولت اسلامی و امارت اسلامی، کاهش اقتدارگرای و دموکراتیک شدن حکومت ها،  همگام با کاهش اتوریته قوم حاکم وضعیت شیعیان بهبود یافته است. دوره سلطنت مشروطه دوره ظاهرشاه سر آغاز مشارکت سیاسی شیعیان در قدرت است که با کودتای داودخان پنجره مشارکت سایسی بر روی شیعیان بسته می شود، اما با کودتای حزب دموکراتیک خلق و برچیده شدن نظام دیکتاتوری و کاهش سلطه پشتو نیزم،  و ضعیت شییعان رو به بهبود می رود. دوره ربانی دوره میانه است که نمی توان آن ار زیاد تاریک و نمی توان آن را رضایت بخش توصیف نمود. دوره طالبان دوره تاریک و دوره مشارکت سیاسی کامل شیعیان است که با وزش نسیم دموکراسی و حکومکت جمهوری اسلامی ایران، باردیگر بهار مشارکت سیاسی را برای شیعیان نوید داد. هرچند که  نا پایداری این بهار، همه را به فکر چاره اندیشی برای تامین و تضمین مشارکت سیاسی اقلیت های قومی و به خصوص شیعیان فرو برده است.

1798 مرتبه بازدید
در حال ارسال...