پایان نامه های ارشد

مبانی اندیشه های سیاسی در مرزبان نامه

راهنما

مشاور

دانشجو

دانشگاه

تاریخ دفاع

 میرموسوی

 سام دلیری

 کیاکجوری

 مفید

 91/6/18

چکیده:

کتاب مرزبان نامه یکی از آثاری است که اگرچه درخور ادبیات نگاشته شده اما به اندیشه های سیاسی و موعظه های اخلاقی – اجتماعی در قالب ادبیات فابل (زبان حیوانات) می پردازد. این پایان نامه نشان می دهد که چگونه مؤلف با توجه به انسداد سیاسی و فضای بسته ای که عموماَ حکومت ایجاد می کند مشکلات جامعه را برای اصلاح حاکمان در پوشش تمثیل و حکایات که می توان آن را ابزاری غیر مستقیم تلقی کرد ، بیان می کند. با عنایت به این که مرزبان نامه در جرگه و زمره ی سیاست نامه نویسی ها قرار می گیرد لذا کوششی صورت گرفته تا ابتدا  به صورت ضمنی نشان داده شود که این متن نیز قابلیت ها و ویژگی های سیاست نامه ها را دارد. به همین منظور تاریخچه ی سیاست نامه ها، محتوا و مفاهیم کلیدی در آن بررسی شد و این گرای صحیح را بر محقق و مخاطب روشن ساخت که نقطه ی اشتراک همه ی سیاست نامه ها نوشتن آن برای حاکم  به منظور حفظ و مشروعیت بخشیدن به قدرت و چگونه مواجه شدن با مخالفان حکومت می باشد.هم چنین این که ثنویت در تنها یک مدل از نظام سیاسی به عنوان میراث گذشته هم چنان اصلی ترین تئوری دولت ها و حکومت ها بوده است. مرزبان نامه نیز تنها نظام سیاسی را پادشاهی و شکل مطلوب آن را پادشاهی نیک و شکل نامطلوب را پادشاهی بد می شناسد .این اثر سوار بر این ایده ی فوق محتوای خود را به جلو فرا می خواند .هم چنین نشان داده شد که چگونه نویسنده  تلاش می کند تا با بیان اصول پادشاهی ، پادشاهان را به نکات اخلاقی از قبیل فروتنی ، عدالت ، نرم خویی و ... فراخواند و آن ها را از صفات ناپسندی از قبیل اسراف ، سفلگی ، تجاوز و ... آگاه سازد و درباریان و مردم را به وفاداری و صداقت دعوت می کند و به تعبیر برخی از عالمان این حوزه نویسنده گانی از این دست خواهان یک نوع مدینه فاضله می باشند.

2448 مرتبه بازدید
در حال ارسال...