پایان نامه های ارشد

رسانه های جمعی و انتخابات دهم

راهنما

مشاور

دانشجو

دانشگاه

تاریخ دفاع

 شفیعی

 میرموسوی

 فرخی

 مفید

 91/4/28

چکیده:

همزادی رسانه و اطلاعات، تلاقی  این مفاهیم با نقش های مختلف رسانه ها درشکل دهی و اثربخشی افکارعمومی معادله مهم و تازه ای درجهان معاصر رقم می زند ، نتیجه آن به طورقطع درسیاستگذاری های عمومی کلیه واحدهای سیاسی متجلی می شود . رسانه های جمعی به عنوان مهم ترین کانال بخش عمومی می توانند سرچشمه اختلافات اجتماعی و یا یکی ازعوامل انسجام جامعه و همبستگی میان فرد و اجتماع و حل و فصل تنش ها و کشمکش های میان گروه های اجتماعی مورد توجه قرار گیرند . نقش آن ها به خصوص در انتخابات بیشتر مورد توجه قرارمی گیرد . درانتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران رسانه های جمعی دارای عملکردهای مختلفی بودند که می توان ایجاد مناظرات تلویزیونی کاندیداها برای اولین بار، تبلیغات گسترده تر در روزنامه ها با برنامه های جدید و متفاوت کاندیداها و پخش مستندهای تبلیغاتی نامزدها نام برد . ازنقش های مثبت این رسانه ها می توان غنی سازی ادبیات و فرهنگ گفتگو درجامعه، ارتقاء سطح آگاهی های سیاسی و اجتماعی جامعه، بالابردن سلیقه و ساخت مخاطب مشارکت پذیربا طرح برنامه های جدید و متنوع که باعث حضورگسترده تر و مشارکت میلیونی در این انتخابات شدند نام برد. اما این رسانه ها دارای نقش های منفی نیزبودند که باعث ایجاد هیجانات کاذب درجامعه و هدایت آن برخلاف مصالح جامعه گردیدند، همچنین با ایجاد نیازهای کاذب و تحمیل هزینه های مادی و معنوی به جامعه و ایجاد شکاف های بیشتر با دامن زدن به اختلافات گروه های سیاسی و تحمیل هزینه آن به جامعه باعث خدشه دار کردن امنیت روانی جامعه گردیدند. از آنجا که امروزه رسانه ها نقش زیادی را در اطلاع رسانی و تنویرافکارعمومی دارند باید با رعایت بی طرفی به جهت دهی احساسات وهیجانات پرداخته تا تنش های اجتماعی و شکاف های جامعه گسترده نشود و با تبلیغات صحیح و مناسب و رساندن آگاهی های لازم به افکارعمومی عملکرد مناسب تری را ایفا نمایند.

1825 مرتبه بازدید
در حال ارسال...