پایان نامه های ارشد

مباني معرفتي نسبت دين و سياست از ديدگاه فقها

راهنما

مشاور

دانشجو

دانشگاه

تاریخ دفاع

 میرموسوی

 مجاهدی

 ابوالفضل غفاري

 مفید

 87/3/2

چکیده:

در پژوهش حاضر علت تفاوت نگرش فقهاي معاصر به نسبت دين و سياست بررسي گرديد.براي پاسخ به اين سئوال اين فرضيه مطرح شد که تفاوت نگرش فقهاي معاصر شيعه به نسبت دين و سياست ريشه درمباني معرفتي غير فقهي به ويژه مباحث معرفتي کلامي ،فلسفة فقهي و فلسفي سياسي آنها دارد.نگارنده با مفروض گرفتن اينکه دو نوع نگرش تحت عنوان اسلام سياسي و اسلام سنتي در ميان فقهاء وجود دارد با تاکيد بر انديشه هاي امام خميني به عنوان نماينده برجسته فقهاي سياسي و آراءمهدي حائري يزدي به عنوان نماينده فقهاي سنتي به مقايسه آراء آنها پرداخت ،تا تفاوت برداشت آنها را نسبت به رابطه دين و سياست در مباني معرفتي غير فقهي جستجو کند.

1785 مرتبه بازدید
در حال ارسال...