کلمات قصار

کلمات عرفانی مرحوم قاضي

كسي كه به استاد رسيد، نصف راه را طي كرده است

مرحوم قاضي:

ـ اگر نصف راه را سالك براي پيدا كردن استاد صرف كند، ارزش دارد (كسي كه به استاد رسيد، نصف راه را طي كرده است).

ـ كور باد چشمي كه هر روز صبح هنگام بيدار شدن امام خويش را نبيند.

- ريش من گرو، اگر كسي نماز را درست و اول وقت بخواند و به عالي ترين درجه عرفاني نرسد.

1636 مرتبه بازدید
در حال ارسال...