مصاحبه ها و یادداشتها

نقد اثبات گرایی

هر چند نمیتوان از نقدهای وارد بر اثبات گرایی از منظر پست مدرن چشم پوشی نمود، اما متفکران مذهبی نمی توانند از این نقدها بدون توجه به مبانی استقبال نمایند و آنها را بکار گیرند
2214 مرتبه بازدید
در حال ارسال...