سخنرانیهای محرم و صفر در میامی

نظریه های هشت گانه ای در خصوص فلسفه قیام امام حسین (ع) مطرح است:امتناع از بیعت (دفاع)، حکومت - شهادت، شهادت عرفانی، شهادت تکلیفی، شهادت فدیه ای، شهادت سیاسی (مشروعیت زدایی از امویان)، تشکیل حکومت، امر به معروف و نهی از منکر. نکته مهم در این خصوص آن است که نظریه های یادشده از یک جنس نیستند که در عرض هم قرار گیرند، بلکه هر یک از بعدی به مسئله قیام امام پرداخته، و به همین دلیل از جهاتی قابل جمعند. نظریه اول و دوم و ششم و حتی هشتم به شکلی می توانند در نظربه هفتم ادغام شوند؛ نظریه سوم به غایت نهایی نظر دارد؛ و نظریه پنجم اثر قیام است (نه فلسفه آن).

سخنرانیهای دهه عاشورا در ارشاد سنتر میامی با عناوین زیر برگزار شد:

 1- ادب محرم و کربلا

2- نیاز ما به الگوی حسینی

3- عاشورا و توحید

4- عاشورا و صبر

5- عاشورا، عفو و توبه

6- عاشورا و غم و شادی

7- امام حسین (ع) و خانواده

8- عاشورا و تهذیب نفس

9- امام حسین و وفای عباس

10- عاشورا و شهادت

11- وقایع پس از عاشورا

برخی کلمات غیرمسلمانان نسبت به شخصیت امام حسین (ع)

Gandhi: I learnt from Hossein how I be tyrannized and achieve victory

Washington Irving: the death of Imam Hossein (AS) is something about which I don't like to talk about too much, because of the magnitude of this tragedy

Thomas Carlyle: The best lesson which we get from the tragedy of Karbala is that Husain and his companions were rigid believers in God

Edward Brown: Is it possible to find a heart that is not filled with sorrow when it hears about the events of Karbala?

1135 مرتبه بازدید
در حال ارسال...