کتابها

فلسفه سیاسی و روش‌شناسی (با تأکید بر جماعت‌گرایی و سازه‌انگاری)

این کتاب مجموعه مطالعات و مصاحبه هایی است که عمدتاً در ایالات متحده در دو حوزه فلسفه سیاسی و روش شناسی، با تأکید بر جماعت گرایی و سازه انگاری، با صاحب نظران انجام شده است

فلسفه سیاسی و روش‌شناسی (با تأکید بر جماعت‌گرایی و سازه‌انگاری)

تهران، نشر کویر،1398

مقدمه. 9

در باره جماعت‌گرایی.. 11

در باره سازه‌انگاری.. 29

در باره مصاحبه‌های این مجموعه. 47

مصاحبه با مایکل والزر 65

مصاحبه با مایکل سندل. 77

مصاحبه با امیتای اتزیونی.. 91

مصاحبه با فرهنگ رجایی

مصاحبه با نیکلاس اونف.. 99

مصاحبه با محی‌الدین مصباحی.. 113

گفتگو با الکساندر دوگین

دیدار با سیدحسین نصر 163

مصاحبه با مصطفی ملکیان. 169

مصاحبه با عباس منوچهری.. 213

فهرست منابع.. 233

2311 مرتبه بازدید
در حال ارسال...