کتابها

همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی

هر مسئله سیاسی باید به فلسفه سیاسی و فقه سیاسی ارائه، و پاسخهای آنها با هم مقایسه شود

 

حقیقت، سید صادق، همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، تهران، هرمس، 1396.

فهرست مطالب:

مقدمه

 بخش اول: چارچوب نظریه همروی

تفاوت رویکرد حداکثری و حداقلی

بررسی و نقد رویکرد حداکثری

بررسی و نقد رویکرد حداقلی

پیشینه نسبت­ سنجی فلسفه­ سیاسی و فقه­ سیاسی

ارکان نظریه همروی

 کاربرد نظریه همروی

 بخش دوم: مبانی و روش­ شناسی 

      ظرفیت­ سنجی دین نسبت به مفاهیم سیاسی مدرن

     طبقه­ بندی دانش سیاسی

     چیستی و گونه­ های فلسفه­ سیاسی

رابطه فلسفه­ سیاسی، کلام سیاسی و فقه­ سیاسی

       استنباط و نقش زمان و مکان

      تحولی روش­ شناسانه در فقه­ سیاسی

      هرمنوتیک و مطالعات اسلامی

      گفتمان و مطالعات اسلامی و ایرانی

    گونه­ شناسی ارتباط دین و سیاست

 اسلام سیاسی و اسلام غیرسیاسی

1964 مرتبه بازدید
در حال ارسال...