کتابها

رهیافت و روش در علوم سیاسی

این کتاب به اهتمام دکتر عباس منوچهری و با همکاری دکتر تاجیک، دکتر بهشتی، دکتر کوثری، دکتر حقیقت و دکتر نجاتی در سال 1387 توسط سمت به زینت طبع آراسته شده است

رهیافت و روش در علوم سیاسی، تهران، سمت، 1387

 

مقدمه

فصل اول: دانش و پژوهش در علوم سیاسی ، دکتر منوچهری

فصل دوم: طبیعت گرایی، دکتر منوچهری

فصل سوم: تفسیرگرایی، دکتر منوچهری

فصل چهارم: پساساخت گرایی، دکتر تاجیک

فصل پنجم: گفتمان، دکتر حقیقت و دکتر حسینی زاده

فصل ششم: انتقادی - هنجاری، دکتر منوچهری

فصل هفتم: روش کیفی، دکتر کوثری

فصل هشتم: روش کمی، دکتر کوثری

فصل نهم: روش مقایسه ای، دکتر کوثری

فصل دهم: فرایند پژوهش، دکتر بهشتی

فصل یازدهم: فرایند تدوین طرح پژوهش، دکتر نجاتی

مقدمه

فصل اول: دانش و پژوهش در علوم سیاسی ، دکتر منوچهری

فصل دوم: طبیعت گرایی، دکتر منوچهری

فصل سوم: تفسیرگرایی، دکتر منوچهری

فصل چهارم: پساساخت گرایی، دکتر تاجیک

فصل پنجم: گفتمان، دکتر حقیقت و دکتر حسینی زاده

فصل ششم: انتقادی - هنجاری، دکتر منوچهری

فصل هفتم: روش کیفی، دکتر کوثری

فصل هشتم: روش کمی، دکتر کوثری

فصل نهم: روش مقایسه ای، دکتر کوثری

فصل دهم: فرایند پژوهش، دکتر بهشتی

فصل یازدهم: فرایند تدوین طرح پژوهش، دکتر نجاتی

6734 مرتبه بازدید
در حال ارسال...