کتابها

مباني‌ حقوق‌ بشر از ديدگاه‌ اسلام‌ و غرب‌

این کتاب که به شکل مشترک با سیدعلی میرموسوی نگاشته شده، مبانی حقوق بشر را از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب مقایسه می کند

مباني‌ حقوق‌ بشر از ديدگاه‌ اسلام‌ و غرب‌ سیدعلی میرموسوی و سید صادق حقیقت (تهران‌: مؤسسه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ معاصر، 1381)

2989 مرتبه بازدید
در حال ارسال...