بازدید امروز : 34   
بازدید کل : 102920   

نواندیشی دینی و روشنفکری دینی
نواندیشی دینی حداقل از شش بعد با روشنفکری دینی مرزبندی دارد

جلسه نقد: تربیت سیاسی شهروندی در اندیشه امام خمینی«ره»
مهمترین محورهای نقد عبارتند از: روش اثبات گرایانه، ضرورت نسبت سنجی مفاهیم مدرن و سنتی، لزوم توجه به کلیه متون و عملکرهای حضرت امام (ره)، و ضرورت توجه به زمینه ها در کنار متن

طرح تحول رشته علوم سیاسی
طرح تحول رشته علوم سیاسی در صورتی موفقیت خواهد داشت که هشت اصل بر آن حاکم باشد

همه مصاحبه ها و یادداشت ها