بازدید امروز : 115   
بازدید کل : 90121   

اصولگرایی مفهوم روشنی نیست
پنج شکاف جریانهای فکری- سیاسی عبارتند از: سکولار/ دینی، راست/ چپ اقتصادی، راست/ چپ سیاسی، سنت/ تجدد، و ولایی/ غیرولایی

نواندیشان دینی و سکولاریسم
نظریه همروی و نواندیشی دینی با روشنفکری دینی و سکولاریسم (دینی و غیردینی) مرزبندی مشخصی دارند

چاپ کتاب «قرون وسطای جهانی: بازنگری آیینه های شاهی» توسط دانشگاه هاروارد
وجود رساله های آیینه شاهی به زبانهای مختلف نشان می دهد اندیشه سیاسی در دوران پیشامدرن ممکن بوده است

همه مصاحبه ها و یادداشت ها