بازدید امروز : 245   
بازدید کل : 363390   

نحله های سازه انگاری
در حالی که الکساندر ونت واقع گراست، نیکلاس اونف پساساختارگرا تلقی می شود و رویکرد زبانشناسانه دارد

نقد کتاب همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی
این نشست به همت جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و با حضور دکتر فیرحی و دکتر رضوانی برگزار شد

جماعت گرایی و نقد مبانی اخلاقی حقوق بشر معاصر
این نشست به همت مرکز حقوق بشر دانشگاه مفید در تاریخ دوم آبان ۱۳۹۶ برگزار شد

همه مصاحبه ها و یادداشت ها