بازدید امروز : 49   
بازدید کل : 437514   

دین و شیوه زندگی در آمریکا

روش‌شناسی تفسیر سیاسی قرآن
قرآن گرایان در خصوص روش‌شناسی تفسیر سیاسی، در نه مورد اشتراک دارند

تقریب فقه و حقوق بشر
تقریب فقه و حقوق بشر منوط به نقادی فقه سنتی از یک سو، و نقد حقوق بشر غربی از سویی دیگر است

همه مصاحبه ها و یادداشت ها