بازدید امروز : 18   
بازدید کل : 318006   

مصاحبه با پدر سازه انگاری، نیکلاس اونف
سازه انگاری اجتماعی چارچوبی همراه با مفاهیم پسامدرن، اما گشوده نسبت به همه روش ها حتی روش های کمی، است

آموزش حقوق بشر در ایران، سخنرانی در FIU
در این سخنرانی، به آموزش حقوق بشر در قالب نهادهای دولتی و غیردولتی، با تأکید بر دانشگاه مفید، پرداخته شده است

ضرورت احیای فلسفه سیاسی
فلسفه سیاسی اسلامی، در مقایسه با فلسفه سیاسی غرب، با زوال روبرو بوده، و نیاز به احیای مجدد دارد

همه مصاحبه ها و یادداشت ها